Statut

Statut Fundacji

 Źródło Miłosierdzia”

(Tekst jednolity na dzień 23 września 2020 roku)

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „Źródło Miłosierdzia” zwana dalej Fundacją, powołana została przez Agnieszkę Maćkówka – zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym repertorium A Nr 1754/2020, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przed notariusz Magdaleną Malik w dniu 23 września 2020 roku i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków. Siedziba znajduje się przy ul. Kamiennej 45/4, 31-403 Kraków.
 2. Fundacja posiada filię w Czatachowej, Czatachowa 50, 42-310 Żarki.
 3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jego granicami.
 4. W przypadku działalności w kraju poza swoją siedzibą Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały, filie, sekcje, placówki, a także przystępować do spółek, fundacji i innych osób prawnych, zaś działając za granicą Rzeczpospolitej Polskiej może tworzyć przedstawicielstwa.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6

 1. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację.
 2. Fundacja może posiadać znak graficzny i odznakę.
 3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, a także Prezydent Miasta Krakowa.

Rozdział II.

Cele, zasady i formy działania Fundacji.

§ 8

 1. Fundacja powstała, aby nieść Miłość i Miłosierdzie naszym zranionym siostrom i  braciom modlitwą, słowem i czynem.
 2. Celem działania Fundacji jest wspieranie wszelkich dzieł i inicjatyw Wspólnoty ,,Miłość i Miłosierdzie Jezusa”, należącej do Kościoła Katolickiego oraz niezależna działalność ewangelizacyjna, charytatywna i społeczna przejawiająca się poprzez:

a) ewangelizację i posługę modlitewną również z wykorzystaniem nowych mediów,

b) tworzenie, ożywianie oraz wsparcie organizacyjne dla istniejących oraz nowopowstałych Wspólnot należących do Kościoła Katolickiego,

c) pomoc rodzinom ubogim, rozbitym, samotnym matkom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

d) pomoc dzieciom ubogim, opuszczonym, niepełnosprawnym poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,

e) wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę życia od poczęcia,

f) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,

g) wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania np. poprzez organizację wypoczynku wielodzietnych rodzin, ubogich rodzin, rozbitych rodzin oraz dla dzieci i młodzieży,

h) wspieranie rozwoju kultury i sztuki,

i) organizowanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

j) wspieranie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,

k) organizowanie wolontariatu,

l) działalność charytatywna,

m) ochrona i promocja zdrowia,

n) przeciwdziałanie patologiom społecznym,

o) rozwój turystyki oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,

§ 9

 1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
 2. gromadzenie środków materialnych i finansowych na rzecz wspierania dzieł i inicjatyw Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa, a także wszelkich inicjatyw ewangelizacyjnych, pomocy charytatywnej oraz ochrony życia i zdrowia,
 3. inspirowanie inicjatyw indywidualnych oraz społecznych w zakresie ewangelizacji, pomocy charytatywnej oraz ochrony życia i zdrowia,
 4. organizację charyzmatycznych spotkań modlitewnych oraz ich transmisję, archiwizację i późniejsze rozprowadzanie odpłatne lub nieodpłatne,
 5. budowanie i prowadzenie ośrodków rekolekcyjnych, szkoleniowych, wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, agroturystycznych, przedszkoli, sierocińców, noclegowych, hoteli, pensjonatów, obiektów krótkiego i długiego zakwaterowania, zakładów opieki zdrowotnej, obiektów sakralnych,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, czasopism, książek, biuletynu informacyjnego Fundacji, kalendarzy, materiałów katechetycznych i innych artykułów wydawniczych służących celom statutowym i ich odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie w celach ewangelizacji,
 7. pomoc klasztorom kontemplacyjnym i pustelniom,
 8. prowadzenie przedszkoli, szkół, hospicjów, ośrodków pracy chronionej, gospodarstw agroturystycznych, zakładów gospodarczych, firm produkcyjnych, handlowych, transportowych, usługowych, poradni, ośrodków adopcyjnych, sierocińców,
 9. nawiązywanie i kontynuowanie współpracy z podobnymi organizacjami i środowiskami w Polsce i za granicą,
 10. współdziałanie z innymi instytucjami i ruchami mającymi podobne cele,
 11. organizowanie rekolekcji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz całych rodzin i osób indywidualnych,
 12. organizowanie pielgrzymek, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, wyjazdów o charakterze ewangelizacyjnym, misyjnym i religijnym,
 13. prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, duchowego oraz medycznego,
 14. prowadzenie audycji radiowych i telewizyjnych z wykorzystaniem nowych technologii i mediów,
 15. pozyskiwanie innych źródeł finansowania ze środków samorządowych, budżetu państwa i środków europejskich,
 16. Realizację powyższych celów Fundacja osiąga drogą działań bezpośrednich lub przez współdziałanie z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze, a także poprzez udzielanie dofinansowań, dotacji, subwencji i darowizn krajowym lub zagranicznym osobom fizycznym lub prawnym na realizację ich działań zgodnych z celami Fundacji.
 17. Działalność, o której mowa w ust. 1 i 2 stanowi wyłączną statutową działalność Fundacji i jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa.
 18. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji oraz występować z wnioskami o udzielenie dotacji na prowadzoną działalność.

§ 9[1]

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użytkową w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustaw o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 3. Fundacja prowadzi działalność opisaną w § 8, ust.2 pkt od a do k, oraz w §9, ust. 1 pkt od a do l w formie działalności nieodpłatnej w stosunku do osób o niewystarczających dochodach, określonych przez Zarząd fundacji w relacji do minimów socjalnych wynikających ze stosownych przepisów prawa.
 4. Fundacja prowadzi działalność opisaną w § 8, ust. 2 pkt g i h, oraz § 9, ust. 1 pkt d, c, e, k, l, m, n w formie działalności odpłatnej z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w art. 8 i 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10 000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) , z czego 5.000 zł. (pięć tysiące zł 00/100) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie działania.

§ 11

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. W ramach dysponowania majątkiem Fundacji oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji zabronione jest:
 3. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, a także pozostałych jakichkolwiek innych.
 4. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 5. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 6. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub pracownicy Fundacji lub po cenach wyższych niż rynkowe,
 7. (uchylony).

§ 12

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 2. darowizn, spadków i zapisów,
 3. subwencji i dotacji osób prawnych,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochodów z majątku Fundacji,
 6. odsetek bankowych,
 7. przychodów z działalności gospodarczej,
 8. odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 9. dotacji.
 10. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na jej działalność statutową.

§ 13

Dochody Fundacji z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji oraz zbiórek i imprez publicznych mogą być użyte na realizację każdego celu statutowego Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§ 14

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

2. W sytuacji, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest jasnym, że stan czynny spadku jest oczywiście niższy jak długi spadkowe i koszty postępowania spadkowego, Zarząd Fundacji odrzuca spadek.

§ 15

 1. Środki pieniężne Fundacji gromadzone są na rachunkach bankowych w walucie polskiej oraz w walutach obcych zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 2. Majątek Fundacji może być zbywany, pod warunkiem, przeznaczenia ceny sprzedaży na działalność statutową Fundacji.
 3. Środki pieniężne mogą być lokowane w akcjach, udziałach i papierach wartościowych oraz jednostkach uczestnictwa w funduszach.

Działalność gospodarcza

§ 16

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji ma charakter służebny w stosunku do celów Fundacji i prowadzona jest w rozmiarach odpowiadających potrzebom realizacji celów.
 3. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje następujące działania,

wg klasyfikacji usług PKD:

94.91.Z Działalność organizacji religijnych;

14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej;

14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej;

14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;

16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;

17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych;

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

18.11.Z Drukowanie gazet;

18.12.Z Pozostałe drukowanie;

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych;

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych;

32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego;

32.40.Z Produkcja gier i zabawek;

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;

33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach;

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach;

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach;

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona  w wyspecjalizowanych sklepach;

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach;

47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

prowadzona  na straganach i targowiskach;

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia

Prowadzona  na straganach i targowiskach;

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
i targowiskach;

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,

straganami i targowiskami;

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej

niesklasyfikowany;

49.41.Z Transport drogowy towarów;

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego

zakwaterowania;

55.10.Z Usługi hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,

56.10.Z Działalność gastronomiczna ,

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców

56.29. Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

zewnętrznych  (catering);

58.11.Z Wydawanie książek;

58.13.Z Wydawanie gazet;

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi;

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i

programów  telewizyjnych;

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i

abonamentowych;

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii

informatycznych  i komputerowych;

63.11.Z Przetwarzanie danych zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność;

63.12.Z Działalność portali internetowych;

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych;

73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

74.20.Z Działalność fotograficzna;

79.90.Z Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;

81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;

81.29.Z Pozostałe sprzątanie;

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;

Rozdział IV.

Organy i struktura organizacyjna Fundacji

§ 17

 

 1. Organami Fundacji są: Rada i Zarząd Fundacji.
 2. Decyzje i uchwały każdego z organów Fundacji, o ile Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu. Decyzje i uchwały związane z zaciąganiem zobowiązań i dysponowaniem środkami przewyższającymi wartość 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wymaga jednomyślności.
 3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.

Rada Fundacji

§ 18

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z (co najmniej) z 3-5 członków wskazanych przez Fundatora. Do pierwszego składu Rady z mocy postanowienia Fundatora wchodzą: Tomasz Fac, Jadwiga Kolasińska, Piotr Klimaszewski.
 2. Członkostwo w Radzie trwa aż do odwołania przez Fundatora.
 3. Członek Rady Fundacji może także zrzec się członkostwa w Radzie, a to na podstawie pisemnego oświadczenia przedłożonego Przewodniczącemu Rady Fundacji.

§ 19

 1. Członkowie Rady Fundacji:
 2. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 3. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
 4. nie pobierają wynagrodzenia od Fundacji za udział w pracach tego organu, jednakże mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z działalnością w Radzie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek:
 6. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji, a w razie wystąpienia Przewodniczącego – członkowi Rady Fundacji,
 7. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe,
 8. śmierci członka.

§ 20

 

 1. Osoby fizyczne nienależące do grona osób wskazanych w § 17 ust. 1 mogą być powołane do składu Rady Fundacji, jeżeli:
 2. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
 3. zadeklarują zamiar stałego dalszego wspierania materialnego Fundacji,
 4. w inny sposób stale wspomagają i będą wspomagać Fundację w realizacji jej celów.
 5. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jego pracami. Jeżeli w skład rady wchodzi Fundator, staje się on automatycznie Przewodniczącym Rady Fundacji.

§ 21

 

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, doradczym i opiniującym Fundacji.

§ 22

 

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. uchwalanie zmian w Statucie Fundacji za zgodą pisemną Fundatora,
 2. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 5. zatwierdzanie rocznego budżetu Fundacji,
 6. zajmowanie stanowisk w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych z własnej inicjatywy,
 7. powoływanie i likwidowanie oddziałów oraz filii,
 8. opiniowanie zgodności działań Fundacji z jej statutem,
 9. pomoc i wspólne wyznaczanie celów w porozumieniu z Zarządem,
 10. podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 23

 

 1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jego Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek każdego członka Rady lub pełnego składu Zarządu, zgłoszony Przewodniczącemu Rady oraz Fundatorowi na piśmie.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji są zwoływane co najmniej raz w roku, a w razie potrzeby – częściej.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy pełnego składu Zarządu, bądź na pisemny wniosek każdego członka Rady, dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundacji, Rada Fundacji powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.
 5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
 6. Każdemu z członków Rady Fundacji przysługuje jeden głos.
 7. Przewodniczący Rady Fundacji może zarządzić głosowanie pisemne.

Zarząd Fundacji

§ 24

 

 1. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Fundatora.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób, w tym Prezesa i do dwóch Członków Zarządu.
 3. Do pierwszego składu Zarządu z mocy postanowienia Fundatora wchodzą: Agnieszka Maćkówka jako Prezes Zarządu oraz Aneta Matusiak jako członek zarządu.
 4. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.
 5. Członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 6. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci Członka Zarządu.
 7. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany w każdym czasie przez Radę lub Fundatora bez podania przyczyny – szczególności w przypadku działania na jej szkodę lub przeciwko jej celom statutowym.
 8. Członek Zarządu Fundacji może także zrzec się członkostwa w Zarządzie Fundacji, a to na podstawie pisemnego oświadczenia przedłożonego Prezesowi Zarządu Fundacji, a w przypadku rezygnacji Prezesa – przedłożonego Członkowi Zarządu Fundacji.
 9. Rada Fundacji lub Fundator odwołuje członka Zarządu zawsze w przypadku:
 10. złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji,
 11. trwałej niezdolności do sprawowania funkcji z powodu poważnej choroby,
 12. naocznej ułomności lub utraty sił,
 13. zaprzestania pełnienia obowiązków

§ 25

 

Pracami Zarządu kieruje jego Prezes. Pozostali Członkowie Zarządu pełnią funkcję członków Zarządu.

§ 26

 

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje wszelkie funkcje wykonawcze dotyczące Fundacji, a w szczególności:
 3. opracowuje roczne i wieloletnie programy i plany działania Fundacji, które przedkłada Radzie,
 4. sporządza doroczne sprawozdania merytoryczne z działalności Fundacji, które przedkłada Radzie,
 5. opracowuje budżet Fundacji i sporządza doroczne sprawozdanie finansowe, które przedkłada Radzie,
 6. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 7. przyjmuje darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje,
 8. ustala wielkość i charakter zatrudnienia, wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz wielkość i charakter zleceń na usługi obce oraz wysokość środków na zlecone usługi obce,
 9. podejmuje decyzje o przystąpieniu Fundacji do spółek, fundacji oraz o stałej współpracy z innymi fundacjami i stowarzyszeniami,
 10. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada przed Radą Fundacji za realizacją celów statutowych Fundacji,
 11. powołuje dyrektorów lub kierowników filii i oddziałów,
 12. występuje z wnioskiem do Rady Fundacji i Fundatora w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

§ 27

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji oraz Zarządu składa Prezes Zarządu. Dla skuteczności czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których wartość przekracza 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) konieczne jest wspólne działanie wszystkich członków zarządu.

§ 28

 

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Termin posiedzenia Zarządu Fundacji z projektem porządku obrad ustala Prezes Zarządu.
 3. O posiedzeniu Zarządu muszą być poinformowani wszyscy jego członkowie drogą mailową lub na piśmie listem poleconym.
 4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 29

 

Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 30

 

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub wykonywać swoje obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa uchwałą Zarząd Fundacji.

Rozdział V.

Zmiana Statutu

§ 31

 

Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji z uzgodnieniem pisemnym z Fundatorem w drodze jednomyślnej uchwały, podejmowanej na wniosek Fundatora.

§ 32

 

Modyfikacja celów Fundacji należy do wyłącznej kompetencji Fundatora.

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

§ 33

 

 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub spółką.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jej wyniku nastąpiłaby istotna zmiana celu Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji z Fundatorem.

§ 34

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały bądź Fundator w drodze oświadczenia.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na mocy uchwały Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji zbieżnej z celami Fundacji.
 4. O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej.

§ 35

 

Fundacja składa właściwemu ministrowi oraz staroście, corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 36

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy.

§ 37

1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem § 37 ust. 2 Statutu.

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 roku.

 

Fundator:
Agnieszka Maćkówka