Cele Fundacji

Celem działania Fundacji jest wspieranie wszelkich dzieł i inicjatyw Wspólnoty ,,Miłość i Miłosierdzie Jezusa”, należącej do Kościoła Katolickiego oraz niezależna działalność ewangelizacyjna, charytatywna i społeczna przejawiająca się poprzez:

 • ewangelizację i posługę modlitewną również z wykorzystaniem nowych mediów,
 • tworzenie, ożywianie oraz wsparcie organizacyjne dla istniejących oraz nowopowstałych Wspólnot należących do Kościoła Katolickiego,
 • pomoc rodzinom ubogim, rozbitym, samotnym matkom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
 • pomoc dzieciom ubogim, opuszczonym, niepełnosprawnym poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę życia od poczęcia, 
 • promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 •  wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania np. poprzez organizację wypoczynku wielodzietnych rodzin, ubogich rodzin, rozbitych rodzin oraz dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie rozwoju kultury i sztuki,
 • organizowanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
 • wspieranie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,
 • organizowanie wolontariatu,
 • działalność charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • rozwój turystyki oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,